Archives for June, 2014

มกราคม

วันโคนมแห่งชาติ

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม ของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2548 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ ...
Continue Reading >
มกราคม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทย พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ...
Continue Reading >
มกราคม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่าจะนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคต่าง ...
Continue Reading >
มกราคม

วันการบินแห่งชาติ

ความเป็นมา วันการบินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2454 ที่ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ...
Continue Reading >