วันสื่อสารแห่งชาติ ทุกวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี ประวัติความเป็นมาความสำคัญของการสื่อสาร การสื่อสารในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
Continue Reading >