วันรพี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์ทรงสมภพเมื่อวันที่ 21 ...
Continue Reading >