Tag archives for สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตุลาคม

วันรักต้นไม้แห่งชาติ

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคมของทุกปี วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2529 และยังตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วย ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม เป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ...
Continue Reading >