Tag archives for องค์การสหประชาชาติ

พฤศจิกายน

วันคนพิการแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย มาตรการการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ การให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมด้วยความเสมอภาค ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม องค์การสหประชาชาติ ( United Nations Organization ) เป็นองค์ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อนำสันติภาพสู่โลก พยายามให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้อยู่รวมกันอยู่เสมอภาคและสงบสุข ...
Continue Reading >