What's Latest in วันสำคัญของไทย

ธันวาคม

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมไทย จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง จนถึงขั้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
Continue Reading >
ธันวาคม

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก ...
Continue Reading >
พฤศจิกายน

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล ...
Continue Reading >
พฤศจิกายน

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ...
Continue Reading >
พฤศจิกายน

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน ความหมายวันประถมศึกษาแห่งชาติ วันประถมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...
Continue Reading >
พฤศจิกายน

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง (Loi Krathong Festival) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา ...
Continue Reading >
พฤศจิกายน

วันคนพิการแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย มาตรการการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ การให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมด้วยความเสมอภาค ...
Continue Reading >
พฤศจิกายน

วันขอบคุณพระเจ้า

วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1863 เมื่อประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ได้ประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้า หรือ Thanksgiving เป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวอเมริกัน วันขอบคุณพระเจ้ามีประวัติดังนี้ ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันฮาโลวีน

วันฮาโลวีน 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน วันปล่อยผี ฮาโลวีน (สะกดได้อีกแบบหนึ่งคือ ฮันโลวีน, ฮัลโลวีน, ฮาโลวีน) เป็นวันหยุดประจำปีซึ่งฉลองในวันที่ 31 ตุลาคม สัญลักษณ์วันฮาโลวีนคือ หัวฟักทองเจาะตา ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม องค์การสหประชาชาติ ( United Nations Organization ) เป็นองค์ระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อนำสันติภาพสู่โลก พยายามให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้อยู่รวมกันอยู่เสมอภาคและสงบสุข ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่ พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันรักต้นไม้แห่งชาติ

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ...
Continue Reading >