What's Latest in วันสำคัญของไทย

กุมภาพันธ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรก ประวัติความเป็นมา วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ วิทยุโทรเลข ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันศิลปินแห่งชาติ

24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์แห่งศิลปะของแผ่นดิน วันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ชนในชาติ ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันวาเลนไทน์

วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ valentine's day 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก (valentine's day) เป็นวันแสดงความรักให้กับคนที่เรารัก ส่วนใหญ่จะมีการมอบดอกกุหลาบให้แก่กัน ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

ประวัติ ความหมาย ความเป็นมาวันมาฆบูชา ความหมายของวันมาฆบูชา คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันอาสารักษาดินแดน

วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ประวัติวันอาสารักษาดินแดน สำหรับความเป็นมาของ วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ เกี่ยวพันกับการก่อตั้ง กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันมะเร็งโลก

มะเร็ง โรคร้ายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึงปีละ 7,600,000 แสนคน ด้วยเหตุนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และสมาคมต่อต้านมะเร็งสากล (International Union Against Cancer: UICC) จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันทหารผ่านศึก

ประวัติความเป็นมา วันทหารผ่านศึก (The Thai Veterans Day) ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลัง สงครามมหาเอเซียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์

วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น ...
Continue Reading >
กุมภาพันธ์

วันเกษตรแห่งชาติ

วันเกษตรแห่งชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ความเป็นมาวันเกษตรแห่งชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2454) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ ...
Continue Reading >
มกราคม

วันยุทธหัตถี

วันยุทธหัตถี หรือที่เรียกว่า วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า ...
Continue Reading >
มกราคม

วันโคนมแห่งชาติ

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม ของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2548 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ ...
Continue Reading >
มกราคม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทย พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ...
Continue Reading >
1 2 5