วันวชิราวุธ วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ...
Continue Reading >