วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม ของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2548 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ ...
Continue Reading >