วันโคนมแห่งชาติ

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม ของทุกปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2548 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวัน “โคนมแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ความเป็นมาของวันโคนมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันโคนมแห่งชาติ” ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ให้มีการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ณ อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่(บริเวณเชิงเขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การจัดงานวันโคนมแห่งชาติ
เพื่อประชาสัมพันธ์อาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเลี้ยง การผลิตระหว่างเกษตรกรและเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรอีกด้วย

กิจกรรมในวันโคนมแห่งชาติ
มีจัดกิจกรรม การประกวดโคนม นิทรรศการด้านโคนม เมืองคาวบอย ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สินค้า OTOP มอเตอร์โชว์ การจัดหน่ายผลิตภัณฑ์นมและปัจจัยการเลี้ยงโคนม มหรสพบันเทิงมากมาย มีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ การประกวดโคนมประเภทต่างๆ การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าในการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยในรูปแบบทันสมัย การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนมไทย ฯลฯ